HACIBAYRAMIVELİ SOSYAL HİZMETLER VE KÜLTÜR VAKFI SENEDİ 

VAKFIN ADI:

MADDE -1 Vakfın adı, Hacıbayramıveli Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı’dır.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 2 Vakfın merkezi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürkan Apartmanı No:31/14 Demirtepe Ankara adresindedir. Yönetim kurulu uygun gördüğü yerlerde yetkili makamlardan izin almak kaydıyla şube vb. birimler açar.

VAKFIN GAYESİ:

MADDE – 3 )

a) Vakıf Camiinin gerekli görülecek tamirat, tadilat ve restorasyonu nu yapar. Lüzumu halinde yasal izinler alınarak ilaveler inşa eder ve etrafını gayesine uygun şekilde imar eder.(Vakıf senedinde yer alan madde 3’ün a şıkkı tadilat yapılarak çıkarılmış.)

b) Memleket kültürüne yardımcı olmak gayesi ile vakıf Yönetim Kurlunca uygun görülen yerlerde yurt binaları, kurs binaları, konferans salonları, mescitler, camiler, dershaneler, okullar, lojmanlar ve tedavi binaları yaptırır veya bu gayeye matuf hizmetleri verebilmek için binalar kiralar.

c) a ve b bentlerinde yazılı hususların tahakkuku için ve bakmakta olduğu kişilerin ve talebelerin her türlü iaşe ve ibadetlerini temin eder ve her türlü tedbiri alır.

d) Vatandaşlarımızın vakfa yapacağı ayni, nakdi, hayrı ve şartlı veya şartsız, menkul ve gayrimenkul bağışlar kabul eder, maksadına uygun şekilde sarf eder.

e) Her türlü dini, milli, ahlaki, sosyal ve kültürel seminerler, konferanslar tertip eder ve neşriyatlar yapar.

f) İlk, orta dereceli ve yüksekokullarda bulunan kabiliyetli ve muhtaç talebelere yurt içi ve yurt dışı eğitim, kültür ve doktora bursu verir.

g) Yukarda zikredilen hizmetlerde bulunan ve bu gayeye uygun hizmetler veren tüm kişi ve kuruluşları (dernek, vakıf ve müessese vesaire) ayni, nakdi, maddi, manevi her türlü yardımda ve hizmette bulunur.

h) Ölüm, doğum, evlenme, tahsil, hastalık, sakatlık, yangın, zelzele, soygun gibi hallerde muhtaç durumuna olanlara imkânlar nispetinde her türlü yardımda bulunur.

i) Dini, milli, ahlaki ve ilmi kitaplar, dergiler basar, bastırır, dağıtır ve bu hizmetlerin tahakkuku için yayınevleri ve matbaalar kurabilir, işletebilir.

j) Her çeşit orta dereceli ve yüksekokullara talebe hazırlar, öğretmen ve Öğrencilerine her nevi araştırmalar yaptırır, teşvik eder, ilim adamları, öğretmenler ve öğrenciler arasında yaptıracağı yarışmalara ödüller verir, bu çeşit imkânlar için lüzumlu araç ve gereçler temin eder, ettirir ve hizmete sunar.

k) Yasaların izin verdiği ölçüde ilk, orta, lise ve dengi okullar ile fakülteler açar ve hizmetini verir, verdirir.

l) Netice olarak vakfın bütün gelirleri yukarıda tadat edilen hizmetler ve kamu yararına olmak üzere vasiyet, hibe, alım ve satım, iktisap, tesis ve işletme,terkin ve ipotek ikinci inci şahıs ve kuruluşlarla yapılacak akit, mukavele ve yapılması icap eden bilcümle işler ve formaliteleri Vakıf Yönetim Kurulu hükmi şahıs olarak yapar yaptırır.

MADDE 3- VAKFIN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Vakfın merkezi Ankara’dır. Yönetim Kurulu uygun gördüğü yerlerde yetkili makamlardan izin almak kaydıyla şubeler açar, açtırır ve devamını temin eder.

MADDE 4- VAKFIN MAL VARLIĞI

Kurucuların adına tabuda kayıtlı bulunan Ankara ili Altında ilçesi l. Bölgesi Solfasol Mahallesi sivri kaya mevkiinde kâin bulunan ve tapunun 3459 ada, 1 parselde kayıtlı 3 adet daireleri ile yurt içi ve yurt dışından hakiki ve hükmi şahıslar tarafından gerekli izinler dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlardır. Vakfa, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bizzat veya vasiyet yoluyla veya herhangi bir şekil ve suretle yapılacak bağışların kısmen veya tamamen temellük edeceği miktarlar, intifa,sükna veya bunlardan başka şekil ve şartlarda sahip olabileceği menkul, gayrimenkul, değerli evrak ve değerli sayfalar olabileceği gibi şartlı bağışları kabul eder, şartlarına uygun şekilde uygular ve sarf eder. Yukarıda sayılan yollarla iktisap edilen ve vakfın tasarrufuna geçen her çeşit mal ve eşyalar ile haklar vakfın mal varlığına ilave edilir.

Vakfa sermaye olarak konulan taşınmazın (Gayrimenkul) parasal değeri 250 Milyondur.

MADDE 5 – VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI TASARRUFLAR:

MADDE 6 – VAKFTN ORGANLART:

Vakıf 4 kısım organdan meydana gelir.

 Mütevelli heyeti

 Yönetim kuru]u

 Denetim Kurulu

 Vakıf müdürlüğü

MÜTEVELLİ HEYETİ:

MADDE- 7 Mütevelli heyeti 7 kişiden teşekkül eder.

Mütevelli heyeti Yılda bir kere ve Şubat ayı içinde olağan şekilde toplanır, toplantı çoğunlukla yapılır.(yarıdan bir fazla üyenin iştiraki ile). Toplantının yer saati ve tarihi ile gündemi Yönetim kurulunca hazırlanır, mütevelli heyetine yazılı olarak bildirilir. Ekseriyetle toplanan mütevelli heyeti gündemi ve gündeme ilave edilen maddeleri görüşür ve karara bağlar. Yönetim kurulu faaliyet raporunu, bütçesini, hesaplarını ve yeni getireceği teklifleri görüşür, yönetim ve denetleme kurullarını ibra eder. Yönetim ve denetleme kurulları üyelerini seçer.

Gündeme ilave edilmesi istenen madde mütevelli heyetinden 2 (iki) kişinin imzasıyla iştirak edenlerin çoğunluğu ile gündeme alınır ve yönetim kurulunca sunulan gündemde yapılacak değişiklikler de aynı usul ile yapılır.

Mütevelli heyeti üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Vakıf senedinde yapılması lüzum görülen değişiklikleri de kabul eder ve gerekli işlemlerin ikmali için yönetim kuruluna vazife verir.

Yönetim kuruluna yedeklerinde alınmasından sonra iki kişiye düşmesi veya tamamen boşalması halinde denetleme kurulu üyelerince veya mütevelli heyetinden 2 (iki) kişinin daveti üzerine mütevelli heyeti gündemsiz olarak olağanüstü toplanır ve gündemini kendisi yapar, boşalan organlara seçim yapar, yeniden bütçe ve hesap tanzim eder ve onaylar. Yönetim kurulunu ibra ve ilzam eder.

Mütevelli heyetinden birinin ayrılması veya üyelikten düşmesi veya vefat halinde mütevelli heyet üyelerince teklif edilen birer kişiden mütevelli heyetin çoğunlukla kabul ettiği birisi seçilir. 80 yaşına gelen ve kanuni ehliyetini kaybeden, altı aydan fazla tutuklu veya hükümlü kalan, üst üste mütevelli hey ‘et toplantılarına iki kere katılmayan, vakfın gayesine ters icraat ve davranışlarda bulunanların üyelikleri kendiliğinden düşer.

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Mustafa Ergenç, Hakkı Gencal, Şerafettin Paker, Ali Hacıoğlu, Ali Rıza Yılmaz, Haydar Pehlivanlı, Recep Özgençigör

MADDE 8- YÖNETİM KURULU VE TEMSİL YETKİSİ

a) Yönetim kurulu beş asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Bu kişiler mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ile bir ikinci başkan, kâtip ve muhasip üyeyi seçer. Yönetim kurulu başkanı vakfı temsil eder. İkinci Başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulunca vakfı temsil yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu ikinci başkana veya vakıf müdürüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir. Bu yetki vakfı ilzam ve ibra yetkilerini de ihtiva eder.

b) Yönetim kurulu en geç iki ayda bir toplanır. Bu mutat toplantıların haricinde başkan lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim kurulunca toplantı vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp ikinci başkan veya üyelerden biri olmadığı zamanlarda yürütmek üzere başkan ile vakıf müdüründen meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.

MADDE 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Vakfın gayesinin tahakkuku için uygun tedbir ve kararlar almak.

b) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usulünü tespit etmek.

c) Bütçe ve bilançoları, gelir ve gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Vakfın merkez ve şubelerinde ve hizmet mahallerinde vazifelendireceği personelin kadro ve ünvanlarını,aylık ücretlerini, primlerini, vazife ve salahiyetlerini tespit ve tayin etmek, gerek gördüğü hallerde ve zamanlarda vakıf ile alaka ve irtibatlarını kesmek, işlerine son vermek ve bir yazı ile de kendilerine bildirmek (Bu personelin görev yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir)

e) Lüzumlu halinde vakıf müessese ve faaliyetlerini idare edecek vakıf müdürü, müdür yardımcıları ve vakıf amirlikleri gibi ünvanlı da personeller tayin ederek vakıf hizmetlerini yerine getirmek.

f) Vakfın çalışma ve gelişmesi ile alakalı komisyonlar kurmak, çalışma talimat1arını hazırlamak ve vakıf hizmetlerinin halka anlatılmasını temin edecek vasıta ve neşriyatı vazifelendirmek.

g) Vakfa maddi ve manevi yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşlara gerekli gördüğü nispette ödül, madalya ve belge vermek.

h) Vakıf senedinde yapılmasını uygun gördüğü değişiklikleri tespit ederek mütevelli heyete sunmak.

i) Her türlü menkul,gayrimenkul mallar ile değerli evrakları, hisse ve alacak senetlerini ve bunların intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları bir mal varlığının tamamını veya

bir kısmını hibe, vasiyet, iktisap veya ölüme bağlı tasarrufları, satın alma veya kiralama suretiyle tasarruf etmek ve bunlara bağlı resmi senetleri kabul ve imza etmek.

j) Vakfın gayesine ulaşabilmek için mütevelli heyet kararı ile vakıf mal varlığının ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeplerle vakfın mal varlığı hakkında her nevi tasarrufta bulunmak,menkul ve gayrimenkul malları bizzat vakıf adına icrayı faaliyet göstereceği gibi kiralamaya, satmaya, rehin, ipotek tesisi ve terkinini yapmaya, gelirlerini tahsil ve tezyide, tapu dairesinde ve T.C Devletinin diğer birimlerinde vakıf adına ilzama, ibraya ve tesis ve terkine yetkili olmak.

k) Yönetim kurulu lüzumunda vakfa ait bir veya birden fazla işlerin yürütülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için vakıf organlarından veya dışardan bir veya birden fazla kişilere vakfı temsil yetkisi veya vekâlet vermek.

MADDE 10- DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu iki asil ve iki yedek deneticiden teşekkül eder ve en az iki yıl vazife yapmak üzere mütevelli heyetince seçilir.

Vakıf yönetmelik ve tüzüklerinde mevcut idari ve mali husus1arı teftiş ve murakabe eder ve vardığı neticeyi birlikte veya ayrı raporlar halinde yönetim kurulu ve mütevelli heyete sunar. Denetleme kurulu üyeleri mali ve idari hususlarda bilgi ve becerisi olanlardan seçilmelidir. Denetleme kurulu mütevelli heyet arasından seçileceği gibi dışardan aday gösterilen kişilerden seçilebilir. Dışardan aday gösterilecek kişilerden vakıf senedinde yazılı hususlara uygun kişilerden olmaları ve muhasebe bilgisine vakıf olmaları gerekir. Yönetim veya mütevelli heyet üyelerinden iki kişinin aday gösterilmesi ve ekseriyetin de kabulü ile seçilirler.

Üyelerin denetim ücret ve yollukları yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf yönetmeliklerinde belirler ve uygulanır.

Vakıf idaresi ile alakalı yönetmelikler ve talimatlar yönetim kurulunca hazırlanır, imzalanır ve denetleme kurulunun tetkikleri ile ve tasdikleriyle yürürlüğe girer. Yönetim ‘kurulunca hazırlanan yönetmelikler denet1eme kurulunca kabul edilmez ve yönetim kurulunda denetleme kurulunun görüşlerini muvafık bulmazsa, mütevelli heyetinin vereceği karar, kesin karar olur ve uygulanır.

MADDE 11- VAKIF MUDURU

Vakfın hizmetlerini zamanında ve yeterince ifa edebilmek için yönetim kurulunca vakıf müdürü tayin edilir ve müdür, yönetim kurulunca kendisine verilen hizmetleri yerine getirir ve verilen yetkileri kullanır. Müdür, yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışardan seçilebilir.

Vakıf müdürü yönetim kuruluna karşı her an sorumlu ve bağımlıdır.

MADDE 12- HARCAMALAR

Vakfın gelirleri ve giderleri fatura esasına ve temlik beyanına göre yapılır. Vakfın gelirleri her nevi zaruri harcamalar çıktıktan sonra vakfın gayesi için kullanılır, harcanır, sarf edilir ve kaydedilir.

MADDE 13- HESAP DÖNEMİ VE TUTACAĞI DEFTERLER

Hesap dönemi takvim yı1ıdır. Vakıf Yönetim Kurulunca kanunda yazılı ve tutulması lüzumlu ve zaruri olan defterler tutulur ve yönetim kurulunca kanunda bile lüzum gördüğü sistem ve şekilde defter tutar. Ancak vakıfça tutulacak tüm defterler noterden tasdik ettirilir.

MADDE 14- İMZA YETKİSİ

Vakfa ait muamelat ve işlemlerde, borçlanmalarda, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde hesap açtırmalarda ve kapatmalarda, para çekmelerde yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili yönetim kurulundan birisinin imzası veya başkan ile yönetim kurulunca salahiyet verilmesi halinde vakıf müdürünün imzaları yeterlidir.

MADDE 15- VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLER1N KARŞILIĞI

Vakfın mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.

MADDE 16 – VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLER

Vakıf senedinde yapılması düşünülen değişikler yönetim kurulunca hazırlanır ve mütevelli heyetince de kabul edilir.

Vakfın herhangi bir sebeple feshi halinde vakfın mal varlığı mütevelli heyetçe tayin ve tespit edilen, vakıf senedinde yazılı gayeyi taşıyan veya benzer gayeli vakıf veya derneğe verilir.

GEÇİCİ MADDE

İşbu vakıf senedinde yapmayı uygun bulduğumuz, tanzim ve imza ettiğimiz Vakıf senedinin tescil ve işlemlerinin ikmalinde mahkeme, resmi daireler ve bankalar nezdinde münferiden ve müştereken işlem yapmaya mütevelli heyet üyemiz Ali HACIOĞLU veya Recep ÖZGENCİGÖR salahiyetli kılınmıştır.

VAKIF İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR