BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. GİRİŞ

Hacı Bayram-ı Veli Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı’nın vizyonu uluslararası arenada faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına, onların daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla eğitim, insan kaynakları, iletişim, ulaşım ve lojistik alanlarında sürekli ve kaliteli destek sağlamak; bu destekle birlikte, bu kuruluşların global hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak ve onların insanlık için yaptığı değerli çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Dünyanın dört bir yanında, farklı kültürlerde ve coğrafyalarda hizmet veren kuruluşlara destek olmak, onların ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamak ve bu sayede global bir yardımlaşma ve işbirliği ağı oluşturarak, güneşin doğup battığı her yerde pozitif bir etki oluşturmayı misyon olarak kabul etmiştir.

Vakfımız herhangi bir siyasal ya da maddi karşılık beklentisi olmadan yalnızca dinimizin, tarihimizin, coğrafyamızın üzerimize yüklemiş olduğu sorumlulukla insanlığın hizmetinde olan uluslararası sivil toplum kuruluşlarına eğitim, insan kaynakları, iletişim, ulaşım ve lojistik olarak destek vermektedir.

 • TANIMLAR

Bu politikada geçen;

 • Ayni Bağış: Nakdi bağışlar haricinde bedelsiz olarak alınan her türlü mal, hak ve hizmet bağışlarını,
 • İaşe Bağışı: Yemek bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak ve besleyici bir öğün sunmak için yapılan bağışları,
 • Su Kuyusu Bağışı: İhtiyaç duyulan bölgelerde açılacak su kuyuları için yapılan bağışları,
 • Kurban Bağışı: Sahada kesilen kurbanlara ilişkin yapılan bağışları,
 • Eğitim Desteği: Eşit eğitim imkanlarıyla binlerce çocuğa aydınlık bir gelecek sunmak için yapılan bağışları,
 • Nakdi Bağış: TL veya döviz cinsinden alınan parasal bağışlar ile altın, gümüş vb. nakde rahatlıkla çevrilebilen bağışları,

İfade eder.

 • AMAÇ

Bu politikanın amacı; Hacı Bayram-ı Veli Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı’nın stratejik amaçları, hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda bağış kazanım faaliyetlerini yürütmek, bağışçı ve kamuoyu ilişkilerini güçlendirmek, bağışların hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde kuruma ulaştırmasını sağlamak ve bu çalışmalar kapsamında şeffaf, hesap verilebilir, etik ve yasal kurallar çerçevesinde temel yaklaşımları ortaya koymaktır.

 • KAPSAM

Hacı Bayram-ı Veli Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı’nın Bağış Sözleşmesi; eğitim desteği, su kuyusu, iaşe bağışı, kurban bağışı ve her türlü nakdi, ayni bağışlarının toplanması, kaydedilmesi, korunması, izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli hallerde bağış kampanyaları düzenlenmesi, projeler yürütülmesi, iş birliklerinin yapılması, bağışların kullanım bilgilerinin şeffaf ve hesap verebilir şekilde bağışçılara ve kamuoyuna ibraz edilmesi süreçlerini kapsar.

Bu politika, Vakfımız üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini, bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Vakfımız, bu politikaya uygun hareket eden kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

 • POLİTİKA METNİ

VAKFIMIZ;

• Topladığı bağışı amacına uygun olarak kullanır.

• Ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşır, zarar görmüşlüğü ve ihtiyacı; yerinde, zamanında gidermeye destek olur, iyilik yapmak isteyen bağışçılarına vesile olmak maksadıyla bağış toplar.

• Topladığı bağışı mümkün olan en kısa sürede verimli ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırır.

• Yaptığı her bağış faaliyetinde gerek bağışçılar ve gerekse kamuoyu önünde şeffaf, hesap verebilir şekilde hareket eder.

• Bağışçılara, bağışlarıyla ilgili bilgilendirmeyi sistematik ve anlaşılır formatta yapar.

• Gerekli hallerde, bağış toplamak ve farkındalığı arttırmak için kampanyalar düzenler, bu kampanyalarla ilgili bağışçılarına ve kamuoyuna düzenli bilgilendirmeler yapar.

• Gelişen ve değişen teknolojileri, bağışçı ve kamuoyu beklentilerini dikkatle takip eder, gerekli gelişim ve değişimleri hayata geçirir.

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Vakfımız’in Kişisel Verilerin Korunması Politikası gereğince bağışçılara ait kişisel verilerin korunmasını sağlar.

• Ulusal ve uluslararası insani yardım çalışmaları için kaynakların sürdürülebilirliğini sağlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapar ve kaynak mobilizasyon kapasitesini artırır.

• Gerek bağışçıların gerekse faydalanıcıların taleplerine yönelik bağış alanlarını belirleyerek, bu kapsamda sosyal ürünler geliştirir, projelendirir, kurumsal iş birlikleri yapar.

• İnsan onurunu ve sağlığını koruma anlayışı çerçevesinde; kullanılmış, gıda, hijyen ve sarf malzemeleri ile ilaçları bağış olarak kabul etmez. Fakat insan hayatının korunması söz konusu olan afet ve acil durumlarında bağışın kabulünü değerlendirir. Afet ve acil durumlarında kabul edilen hasarlı veya kullanılmaz durumda olan bu tip ayni bağışları imha eder veya geri dönüşüme verir.

• Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’de tanımlanan insan ticareti, fuhuş, çocuklara yönelik insan ticareti, organ ticareti ve köle ticareti gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan ya da finansal destek sağlayan kurum ve kuruluşlardan bağış almaz.

• Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları ile terör ve kitle imha silahlarının finansmanı ve mali suçlar kapsamında tanımlanan konulara dâhil olan kurum ve kuruluşlardan bağış kabul etmez, isim ya da logolarını Vakfımız markasıyla yan yana getirmez.

Bağışlayan internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanmak suretiyle Vakfımıza/projemize dilediği miktarda bağış yapabilecektir. Yapılan bağışların tamamı bağışçının saf ve şüpheden uzak şekilde kendi talebi ve rızası ile yapılmakta olup talep üzerine yapılan yardım toplama faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Sözleşmenin tarafları arasında icapta bulunan taraf bağışçıdır. Bağışçı, Vakıf politikası kapsamında bu zamana kadar yapılan faaliyetler sunulmuş olmakla geleceğe yönelik yardım toplama faaliyeti kapsar nitelikte yardımda bulunmadığını ve yapılan ödemelerin genel bağış olarak Vakıf hesabına aktarıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • İADE ŞARTLARI

Bağışlayan; Borçlar Kanunun 295. ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olması halinde yaptığı bağış işleminden dönerek yaptığı bağışın iadesini istediği takdirde bu hususa ilişkin bildirimini, iadesini istediği söz konusu bağışı açık ve anlaşılır bir şekilde (tarih, bağış miktarı, isim ve diğer bilgileri) belirterek Vakfımızın ‘Hacıbayram mahallesi Güvercin Sokak no:39 Altındağ/Ankara‘ adresine posta yoluyla veya ‘hacibayramivelivakfi@gmail.com’ elektronik posta adresine göndermelidir. Aksi takdirde Vakfımızın bilgisine ulaşmayan cayma bildiriminin herhangi bir geçerliliği olamayacak ve bağışın iadesi gerçekleştirilmeyecektir. Yapılacak bağış işleminden Vakıf herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bağışçı tarafından bağış yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde, kesilmiş kurban ve dağıtılmış fitre dışında, yapılmış olan bağışların iade talebinde bulunabilir Bağışçı bağış yaptıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, yaptığı bağıştan cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için bağışçının bağış yaptığına dair faturayı Vakfımıza posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi bağışın hesaba gönderildiği gün başlar. İade edilecek meblağın, ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli bağışçı tarafından karşılanmalıdır.

Bağışçının cayma hakkını kullanması halinde ilgili birim, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde dönüş yapar. Teslim alınmış olan bağışın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması bağışçının kusurundan kaynaklanıyorsa derneğin bağışı iade etmeme hakkı saklı kalır.

Bağışın iade olarak gönderilme talebinin alındığı bilgisi, Vakıf tarafından usul paralelliği ilkesine uygun şekilde bağışçıya iletilir. Bu görüşmeden sonra bağış iadesi ile ilgili bilgileri içeren belgeler derneğe teslim edilir. Vakıf tarafından belirtilen koşulların sağlanması halinde, tazmini bağışçının kredi kartına/hesap kartına yapılmak suretiyle gerçekleşir.

Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın sorumluluğundadır. İade işlemlerinde; bankanın ve Vakfımızla ilişiği olmayan diğer 3. kişilerin kusurlu olduğu durumlarda ve Vakfımız kaynaklı olmayan gecikmelerden Vakfımız sorumlu değildir.

Bağış işleminden kaynaklanacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.